Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Chi

Previous | Next

Click on a Greek letter or word to hear it pronounced.

horizontal rule
inscription chi

Χ χ

Aspirated voiceless velar plosive (aspirated kappa)

Like the c in English cat or like the ch in Scottish loch

χώρα

horizontal rule