Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Pi

Previous | Next

Click on a Greek letter or word to hear it pronounced.

horizontal rule
inscription pi

Π π

Voiceless labial plosive, totally unaspirated

Like French p or non-initial English p

τράπεζα

horizontal rule