Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Theta

Previous | Next

Click on a Greek letter or word to hear it pronounced.

horizontal rule

Θ θ

[conventional pronunciation]

Voiceless dental fricative th

Like th in English thin (late ancient and modern pronunciation)

ἀγαθός

horizontal rule
inscription theta  

[classical Attic]

an aspirated tau, that is, aspirated voiceless dental plosive
(click the inscriptional letter at left to hear this)

Like the English initial t in top

horizontal rule