Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Gamma

Previous | Next

Click on a Greek letter or word to hear it pronounced.

horizontal rule
inscription gamma

Γ γ

Voiced velar plosive

Like g in English go

ἀγαθός

horizontal rule
 

γγ γκ γχ

Velar nasal

Like the consonant group in English ink or sing)

ἄγγελος

horizontal rule