Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Tau

Previous | Next

Click on a Greek letter or word to hear it pronounced.

horizontal rule
inscription tau

Τ τ

Voiceless dental plosive, totally unaspirated

Like French t or non-initial English t

τιμή
τράπεζα

horizontal rule