Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Sigma

Previous | Next

Click on a Greek letter or word to hear it pronounced.

horizontal rule
inscription sigma

Σ σ (ς ϲ)

Voiceless fricative

Like the English soft s in mouse

νόσος

horizontal rule
 

Σ σ

Voiced fricative when before the voiced consonants β, γ, δ, μ

Like the s in English muse

πρέσβεις

horizontal rule

Note on typography: You will see two forms of lowercase sigma in most books, σ at the beginning of or within a word, ς at the end of a word (final sigma). In some texts you will find a single, older form of sigma, ϲ (lunate sigma), in all positions instead of σ/ς.