Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Phi

Previous | Next

Click on a Greek letter or word to hear it pronounced.

horizontal rule

Φ φ

[conventional pronunciation]

Voiceless labiodental fricative

Like the fricative f in English foot (late ancient and modern pronunciation)

φυγή

horizontal rule
inscription phi  

[classical Attic]

an aspirated pi, that is, an aspirated voiceless labial plosive
(click the inscriptional letter at left to hear this)

Like the English initial p in pot

horizontal rule