Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Iota

Previous | Next

Click on a Greek letter or word to hear it pronounced.

horizontal rule
inscription iota

Ι ῐ

Short close front vowel

Like the i in French vite (the i in English bit is similar but more open)

βίος

horizontal rule
 

Long close front vowel

Like the i in French vive)

τῑμή

horizontal rule