Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Continuants | Double consonants

Place the cursor over a term to see an explanation. Click on a consonant to hear it pronounced.

horizontal rule
 

Voiced (Unaspirated)

Voiceless (Unaspirated)

Aspirated (Voiceless)

 

Labial

β

π

φ

inscription phi

Velar

γ

κ

χ

 

Dental

δ

τ

θ

inscription theta
horizontal rule

horizontal rule