Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Zeta

Previous | Next

Click on a Greek letter or word to hear it pronounced.

horizontal rule
inscription zeta

Ζ ζ

Double consonant

Like [zd] in English wisdom

τράπεζα

horizontal rule

From about 350 B.C.E. on, ζ came to be pronounced as a single fricative, [z] as in English doze or rose, and you will often hear it pronounced that way.